LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 17/06 2016
Folkevalgt. Folkets tjener eller folkets leder?
Gunnar M Torgersen, gruppeleder Ap / SV:

- Å stille på ei valgliste i Tranøy, eller en annen kommune, er en forpliktelse. Man plikter å gjøre det beste man kan for alle i kommunen; alle bygder, alle aldre, begge kjønn og alle grupperinger. Man skal bruke siner ressurser på å sette seg inn i saker av varierende kompleksitet, samarbeide med kolleger i parti og kommunestyre og ta avgjørelser man kan stå for både i nåtid og ettertid. Man må forvente å havne under press, motta til dels grov kjeft og insinuasjoner om uærlighet og umoral. Da er det ikke så artig! Man kan også forvente å lære nye ting, fruktbare diskusjoner, og å stifte nye, interessante bekjentskaper. Det er artig!

De gode og dårlige sider av politisk engasjement veies opp mot hverandre før neste nominasjon. De som blir veldig lei seg når de kjenner folkets forakt, blir ikke så lenge i politikken. De som er mer tykkhudet, blir kanskje for lenge.

I pågående debatt om kommunereformen, er spørsmålet blitt om de valgte politikerne eller folket, ved avstemming, skal ha siste ordet i en viktig sak. Skal politikerne ledes av folket, eller skal de være ledere for folket?

Det er flertall i Tranøy kommunestyre for å slå oss sammen med andre og lage en ny og sterkere kommune. Et flertall av folket har ved stemmegiving sagt det motsatte. Dilemmaet blir da om en skal stemme mot sin overbevisning og sine tilegnede kunnskaper, og dermed gå til den ytterste konsekvens av å være folkets tjener, eller om man skal bruke mandatet og tilliten folket ga ved valgurnene i 2015, og opptre som en leder som tør å ta avgjørelser som er upopulære blant flertallet.

Innenfor min politiske fartstid er det gjennomført en del omstridte vedtak som aldri ville fått flertall i en folkeavstemming. Jeg nevner tre av dem: Innføring av Senjalegen, innføring av eiendomsskatt og nedlegging av Øverbotn skole. Selv om det ikke var folkeavstemming i disse sakene, er jeg ganske sikker på at de var imot «folkets vilje». I ettertid framstår vedtakene og gjennomføringene som nødvendige og fornuftige.

Jeg undervurderer ikke folks evne til å sette seg inn i en sak, eller retten til å bringe sin mening til torgs. Men når et stort flertall av de som står midt opp de vanskelige avveiningene (kommunestyret), har en annen oppfatning enn flertallet i en folkeavstemming, må det være lov å være i tvil. Livet (og politikken) er ikke så enkel som mange av «seierherrene» på nei-sida hevder.

Medlemsmøtet i Tranøy Arbeiderparti (som står over kommunestyregruppa) ønsker at Tranøy ber om utsatt tidsfrist for endelig avgjørelse om kommunereformen, slik at vi kan utrede en sammenslåing med færre deltakere enn det opprinnelige forslaget. Hvis det ikke er mulig å få til flertall for en utsettelse ønsker en å stemme nei.

Ved hnn, kl 13:52