LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 23/05 2016
Hvilken kommune vil du ha? Stordrift eller nærhet?
Birgit Andreassen. SP. Varaordfører i Tranøy

- Jeg er av dem som står på den siden som ønsker å hegne om eget lokalsamfunn, eget lokaldemokrati og utvikling av samfunnet fra grasrota og opp. Jeg ønsker ikke å bli påtvunget reformer som gir dårligere tjenestetilbud til deler av befolkningen. Jeg har tro på et desentralisert samfunn og vil at Tranøy skal bestå som egen kommune.
Tranøy kommunes visjon er «Best på folk» og det mener jeg er noe vi må strekke oss etter. Det er innbyggerne i kommunen som best kjenner sine ønsker og behov, og nettopp derfor skal de kunne ta avgjørelser om kommunesammenslåing selv, uten trusler om tvangssammenslåing.
Vi yter gode tjenester i Tranøy i dag, og ifølge statusrapporten er innbyggerne fornøyd. Hvorfor skal vi kjøre i timesvis for å få tak i sentrale tilbud i kommunen? For meg er det viktig med nærhet til gode kommunale tjenester. Det har vi ved skolene, barnehagene, sykehjemmet, i hjemmetjenesten og beredskapstjenestene. Dette er institusjoner som er et resultat av mange aktive lokalpolitikernes påvirkning i kommunestyrer, storting og regjering opp gjennom tidene.
Våre innbyggere har krav på samme tjenester som innbyggerne i hele landet. Dette er tjenester som vi burde slippe å kjempe for å ha i vår nærhet.
Sammenslåing med andre kommuner i Midt-Troms gir ingen garantier for at vi skal få beholde tjenester i vår nærhet på sikt. Kommunesammenslåing vet vi fører til sentralisering av mange offentlige oppgaver. Det er distriktene, slike som Tranøy, som må kjempe for å beholde tjenester og arbeidsplasser når økonomien må strammes inn. Jeg er særlig redd for at mange kvinnearbeidsplasser vil stå i fare.
Kommunesammenslåing vil også gi færre lokale politikere som kan sloss for tjenestetilbudet i vårt distrikt. Jeg mener det er viktig at vi har et lokaldemokrati som sikrer gode tjenester og setter fokus på videreutvikling av vårt lokalsamfunn i Tranøy. Vi har et lovende næringsliv. Det satses stort på sjømatnæring: Salmars storsatsing på settefiskanlegg i Gjøvik og Lerøy Auroras landbaserte anlegg for rognkjeksproduksjon på Rubbestad. Reiselivsnæringen er også i vekst og flere havfiskebedrifter er etablert den senere tid. Vi har flere veldrevne gårdsbruk og ulike bedrifter. Vi har 2 matvarebutikker med stort og rikt utvalg. Tranøy kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, og generer mange arbeidsplasser og mange dyktige arbeidstakere. Flere tar desentralisert utdanning. Jeg ser ikke for meg at den kommunale fagkompetansen økes mer på grunn av sammenslåing. Både små og store kommuner sliter med å rekruttere innenfor områder det er mangel på fagfolk.
Vi som innbyggere har natur- og friluftsgleder rett utenfor stuedøra: Fjellet, skogen og havet. Vi har Ånderdalen nasjonalpark. Sazza natur- og kultursenter i Øverbotn. Vi har frihet og kan dyrke frivillighetsarbeid … ja, jeg nevner ikke alle, men dere er alle med på å bygge kommunen. Det handler om å se muligheter, se fremover og å tørre å satse, gjøre det lille ekstra. Og det handler også om å hegne om det vi har.
Kommunegrenser er ikke et hinder for god og fremtidsrettet utvikling. Samarbeid over kommunegrenser, såkalt interkommunalt samarbeid kommer til å fortsette uansett kommune-sammenslåing eller ikke.
Så hva med økonomien- tvinger ikke det oss til sammenslåing? Det nye inntektssystemet som gjelder på lang sikt, gir et bedre resultat for Tranøy som egen kommune.
Det er ikke enkelt å kjempe for å bestå som egen kommune. Flere tror at kampen er forgjeves, og noen tror det vil bli storkommune uansett. Sentraliseringskreftene er sterke og «denne gangen går det ikke over» sies det. Jeg tror vi kan stå imot. Uansett hva du mener vil jeg oppfordre deg og innbyggerne, og spesielt ungdommen til å bruke stemmeretten. Det er ungdommens fremtid dette gjelder. Stem Ja, Nei eller Blankt. Resultatet blir rådgivende for kommunestyret i Tranøy.. Jeg vil, uansett utfall, respektere resultatet av folkeavstemmingen.
Jeg stemmer NEI til kommunesammenslåing.
Ved hnn, kl 09:55