LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 20/05 2016
Å FORANDRE NORGE VED Å DELE DET I STØRRE BITER
Uttalelse fra medlemsmøte i Tranøy SV 19. mai 2016


Spørsmålet om kommunestruktur handler om minst tre forhold: Hvordan skal lokalsamfunnene/kommunene organiseres? Hvordan skal innbyggere og samfunnsliv ivaretas? Hva som skal være styrende krefter i Norge?

Tranøy SV registrerer at Høyre-FrP-regjeringa er systematisk opptatt av å sentralisere offentlig sektor. I dette bildet er kommunereformen et viktig element. Høyrepartiene har økt privatisering av offentlige tjenester som et mål i seg sjøl. I større kommuner vil oppgaver lett kunne defineres som et marked for privatisering. Det vil igjen føre med seg mer byråkrati og mindre folkevalgt styring.

Norge vil bli sterkt forandra dersom regjeringa får gjennomslag for sine ønsker om storkommuner.

Prosessen med kommunereformen har vært drevet fram med argumentasjon om at kommunene ikke vil klare seg økonomisk og at tjenestene blir forringa. Samtidig har ikke regjeringa klart å legge fram hva kommunene skal ha ansvar for i framtida. Nå er det nye inntektssystemet kommet på plass. Det viser at Tranøy kommune vil få litt bedre økonomisk uttelling enn tidligere. Argumentet om elendige økonomiske utsikter for bl.a. Tranøy er dermed svekka.

Vår kommune gir gode tilbud til innbyggere og samfunnsliv. Tjenestene innen helse og omsorg, barnehage, skole og oppvekst holder en kvalitet som er fullt på høyde med det større kommuner står for. SV vil kjempe for å sikre høg kvalitet på tilbudene i fortsettelsen. Uavhengig av kommunestørrelser vil det være behov for interkommunalt samarbeid. I regionen vår er det slike system og ordninger som kan videreutvikles og styrkes.

Tranøy SV har respekt for folks vurderingsevne i denne saka. 29.-30. mai er det folkeavstemming. Det er tre stemmealternativ: Tranøy som egen kommune, en storkommune, nå med uviss størrelse, samt mulighet for å avgi blank stemme. Vi oppfordrer tranøyværingene til å bruke stemmeretten. Tranøy SV anbefaler folk til å stemme for at Tranøy fortsatt skal være egen kommune.


Tranøy SV v/ leder Herbjørg Valvåg, Valvågveien 423, 9392 Stonglandseidet

e-post: herbjorg@valvag.no
mobil: 95 77 55 88
Ved hnn, kl 16:15