LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hemnes Kommune mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hemnes Kommune 08/06 2012
BREV FRA STATENS VEGVESEN TIL NÆRMILJØUTVALGETHermann Larsen
Nærmiljøutvalget på Hemnesberget.

Fv.808 Åsen – Torvet. Svar på spørsmål fra Nærmiljøutvalget på Hemnesberget.

Først og fremst vil jeg takke for det engasjement som befolkningen på Hemnesberget viser i forbindelse med prosjektering Fv.808 Åsen – Torvet.

Jeg beklager å ha gitt signaler om å arrangere folkemøte allerede i mai. Vi ønsker i utgangspunktet å være åpen og imøtekommende, men mener dette ikke er riktig tidspunkt for et slikt møte. Folkemøter i prosjekteringsfasen har bar til formål å orientere om prosjektet. Det vil derfor være mer nyttig å arrangere et slikt møte når
Konkurransegrunnlaget er ferdig utarbeidet og entreprenør er antatt. Vi håper derfor dere har forståelse for at vi ønsker å utsette folkemøtet til et senere tidspunkt.

Her er noen av spørsmålene som er kommet til nærmiljøutvalget, etterfulgt av Statens vegvesens kommentarer:

1. Gate lysanlegget, hvordan blir det? Moderne teknologi med LED og dimming på natt? Utforming av mastene? Belysning fra torvet og helt til krysset Rauekkeren?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det vil bli standard vegbelysning på strekningen Juvikkrysset – Torvet. Unntaket gjelder de siste 100 meter ned mot Torvet. Der vil det bli antakeligvis ekstra utsmykning. Vi vil vurdere å videreføre belysningen fra tidligere bygd gang- og sykkelveg helt til krysset Rauekkeren?

2. Hvis avløpsanlegget i veien blir veldig dyrt for kommunen, kan da kryss Svenskbyen utsettes til et senere tidspunkt?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Dette har vi ikke svar på.

3. Plassering av fotgjengeroverganger?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det vil antakeligvis bli etablert to fotgjengeroverganger i nederste del av traseen. Ett i forbindelse med krysset Sørlandsvegen – Prestbakken og ett i forbindelse med Torvet. Det vil også bli laget et tilrettelagt kryssningspunkt ved Skjæranvegen over fylkesvegen.

4. Hvis man aksepterer 40 km/t vil det kunne åpne for enklere kryssutforminger? Andre ting som kan bli enklere me 40 km/t?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Fartsgrensen vil ikke ha betydning for utformingen av kryss og avkjørsler. Det vil med andre ord ikke medføre enklere kryssutforminger.

5. Skråninger og sprengte bergvegger, hvordan blir det seende ut? Forstøtningsmurer? Betongvegger? Beplantning?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det vil bli ordinære sprengte fjellskjæringer. Disse utformes på en skikkelig måte. Forstøtningsmurer i form av tørrmurer. Det vil ikke bli noen spesiell form for beplantning. Det vurderes om det skal benyttes naturlig revegetering eller tilsåing.

6. Vil det bli lange perioder med stengte vei og omkjøring på det kommunale veinettet i byggeperioden? Hvor skal tungtransport gå?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det vil bli laget en faseplan som ivaretar behov for omkjøring i anleggsperioden.

7. Hemnesværingene har lang tradisjon for å gå midt i veien, hvordan vil fortau og eventuelt gang-og-sykkel-vei bli prioritert med snørydding og strøing slik at fortauet blir foretrukket å bruke for myke trafikanter?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Dagens veg mangler tilbud til de myke trafikantene. Opprustningen av vegen gjøres blant annet for å bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Det skal blant annet bygges fortau langs hele strekningen. Brøytingen vil gjennomføres på tilsvarende måte som andre veger i regionen. Ifølge instrukser gitt i funksjonskontrakten skal gang- og sykkelveger og fortau være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom 06.00 og 22.00 skal brøyting igangsettes når snødybden er 3 cm.

8. Hvordan er status for innkjørsel til boliger / bygg?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Innkjørsler til boliger/bygg vil bli ivaretatt jamfør vedtatt reguleringsplan.

9. Kryssløsning ved Møllebakken, er kommunens innspill tatt inn? Endring til vanlig kryss - ikke tungtransport?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Innspill fra kommunen er ivaretatt og krysset dimensjoneres for persontrafikk.

10. Avkjørsel / bygging Skjæranmarka?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Adkomst til Skjæranmarka vil være via samme kryss som Skjæranvegen, slik reguleringsplanen viser.

12. Hvordan blir utformingen gjennom Sentrum? (fortau, parkeringsplasser). Vil det bli innsnevring slik at det blir enveiskjøring?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Vi har på nåværende tidspunkt ikke svar på dette. Vi er i en diskusjon med kommunen om utforming av nederste del.

13. Vil det også bli belysning på Åsen?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Vi viser til svar på spørsmål 1.

14. Når blir det oppstart? Når vil veien bli ferdig?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Pr. i dag kan vi ikke gi annet svar enn at det i Fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2013-2016 er foreslått bevilget 28,3 millioner kr. I 2014 og 51,5 millioner kr. I 2015. Dette innebærer at oppstart tidligst vil være 2014, med ferdigstillelse i 2015.

15. Hvor skal trafikken gå under bygging?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Viser til svar på spørsmål 6.

16. De økonomiske samt tekniske utformingene som dagens trappeløsninger tar med seg inn i fremtiden vil bli overført til de ansvarlige veibyggerne som skal konstruere den ”nye” Fv808. Defor ønsker rådet for funksjonshemmede i kommunen samt Norges handikapforbund å være både gode støttespillere og ikke minst flinke rådgivere før man igangsetter utbedringer langs fortauskanten. Blir dette ivaretatt i detaljplanleggingen?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Vi er litt usikre på hva som menes, men kan forsikre om at kravene til universell utforming vil bli overholdt.

17. Blir det gang- og sykkelveg, eller blir det fortau?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Vegen bygges med fortau langs hele strekningen.

18. Blir det vei over Skjæranmarka i denne omgang?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Vi viser til svar i spørsmål 10.

19. Hvor skal hovedtrafikken gå i anleggsperioden (omkjøring)?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Vi viser til svar på spørsmål 6.

20. Informasjon under anleggsperioden er viktig. Hvordan er det tenkt ivaretatt? Kontaktperson?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Informasjon i anleggsperioden er viktig. Dette prosjektet er ikke kommet så langt at det er lagt strategi for dette. Byggeleder er heller ikke oppnevnt.

21. Mange tilkomstveier til private eiendommer må endres. Hvordan får de berørte være med å påvirke løsningene?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det er i reguleringsplanfasen man har mulighet til å komme med innspill. Dette gjelder også for adkomstveier.

22. Hvilke muligheter har befolkningen på Hemnesberget til å bli hørt i forhold til detaljplanleggingen av Fv808?

Kommentar fra Statens vegvesen:
Det er i reguleringsplanprosessen at det er mulighet for å medvirke og gi innspill. Når reguleringsplanen er vedtatt, er i utgangspunktet ikke mulig å gi innspill. Skulle det likevel være ting vi burde være oppmerksom på ønsker vi at dere melder dette inn. I den fasen vi nå er i, utarbeider vi konkurransegrunnlag, beskrivelse og tegninger, med utgangspunkt i reguleringsplanen og de forutsetninger som den gir.

Vi har forsøkt å svare så godt som mulig på spørsmålene fra dere. Dersom noe er uklart eller om det er andre spørsmål, så er det bare å ta kontakt.

Statens vegvesen Region Nord
Med hilsen
Arild W. Sivertsen

Ved toref, kl 08:50