LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 12/03 2011
Ordføran kritisk til manglanes vilje til å ansette ny sogneprest
Det va 8. mars vi skreiv at prosten formidla betenkeligheite med å ansette en kvalifisert søker i den langstidsledige stillinga som sogneprest i Tranøy, - med begrunnelse av at dem ville skjerme en nyutdanna prest, - i dette tilfellet en kvinnelig søker som e ferdig nuytdanna prest til våren.
Begrunnelsen va "en urolighet knyttet til om det vil være riktig å la en nyutdannet prest gå inn i en situasjon der denne må holde halvparten av gudstjenesten uten medvirkning fra organist".

Dette har ordførar Odd-Arne Andreassen reagert på. I et brev til biskopen skriv han at han registrere at det nå på nytt reises tvil om tilsetting av sogneprest i Tranøy. Han konstantere at det e en kvalifisert søker til stillinga.
- Jeg vil tro at nyutdannede unge prester lett vil takle nye situasjoner og utfordringer. Det er vel kanskje verre for den "gamle garde", skriv han bla anna i brevet.
Han e klar over at kirkelig sektor har fått reduserte bevilgninge fra alle berørte kommuna i det nye samarbeidet mellom kommunan Sørreisa, Tranøy, Berg og Torsken. Men han påpeike at det høre med til historia at Tranøy kommune har redusert minst av alle de berørte kommunan.
- Presten er ikke bare en seremonimester. Presten er en viktig institusjon i lokalsamfunnene langt ut over det med gudstjenester. Langvarig mangel av prest er heller ikke bra for godviljen til sektoren.
Inntil jeg mottar annen beskjed fra biskopen forholder jeg meg til biskopens brev av 20.06.2009, og regner med at sognepreststillinga blir besatt når det nå er kommet en kvalifisert søker til stillingen, skriv han i brevet til biskopen.

Her kjem brevet i sin heilheit:

Til
Biskopen i Nord-Hålogaland
Postboks 790
9285 Tromsø

Nord-Hålogaland Bispedømmeråd
Postboks 790
9285 Tromsø

Angående sogneprestestillinga i Tranøy.


Jeg viser til tidligere korrespondanse i denne saken. Mitt brev av 07.050 2009 og biskopens svar av 20.06.2009.
Vi slo oss til ro i forhold til de rykter som den gang gikk angående mulig fjerning av sognepreststillinga i Tranøy. Biskopens svarbrev var for oss avklarende, og det forsikret oss om at stillinga ville bli besatt dersom det meldte seg en kvalifisert søker. Grunnen til at stillinga den gang var satt midlertidig i vakanse skyltes forbigående budsjett problemer og at presteboligen skulle oppusses.

Jeg registrerer at det nå på nytt reises tvil om tilsetting av sogneprest i Tranøy. Det er nå kommet en kvalifisert søker til stillinga. Prosten hat uttalt i følge Søndre Senjens Budstikke, at han ikke vil utsette en nyutdannet prest for en situasjon der gudstjenester kan bli holdt uten orgelmusikk. Jeg vil tro at nyutdannede unge prester lett vil takle nye situasjoner og utfordringer. Det er vel kanskje verre for den "gamle garde".

Jeg er kjent med at fellesrådet har foreslått en del tiltak for å redusere driftskostnadene. Bla. stenging av noen kirkebygg på hardeste vinteren, og reduksjon i vikarbudsjettet. Kirkevergefunksjonen i kommunene Sørreisa, Tranøy, Berg og Torsken er som kjent slått sammen til Senja kirkelige fellesråd. Dette er en forsøksordning. Ordningen må få fred til å utprøves. Det er imidlertid ganske klart at alle menigheter har kommet dårligere ut uten samarbeidet. Når en av kommunene reduserer sin overføring til sektoren får dette konsekvenser for de andre kommunene. Det hører imidlertid til historia at Tranøy kommune har redusert minst av kommunene. Når alle sektorer i kommunene får reduserte bevilgninger, og må redusere aktiviteten, blir det vanskelig å verne kirkelig sektor mot reduksjoner.

Presten er ikke bare en seremonimester. Presten er en viktig institusjon i lokalsamfunnene langt ut over det med gudstjenester. Langvarig mangel av prest er heller ikke bra for godviljen til sektoren.

Inntil jeg mottar annen beskjed fra biskopen forholder jeg meg til biskopens brev av 20.06.2009, og regner med at sognepreststillinga blir besatt når det nå er kommet en kvalifisert søker til stillingen.


Odd Arne Andreassen
Ordfører i Tranøy

Ved hnn, kl 11:18