LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hemnes Kommune mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hemnes Kommune 13/10 2010
PRISUTDELINGER I HEMNES

Tekst: Hemnes kommune

Byggeskikkpris, kulturpris og ungdomsrådets Ildsjelpris samt Frivilligsentralens Frivilligpris skal deles ut på et felles kulturarrangement 5. desember. Vi ønsker forslag på kandidater og minner om absolutt siste frist for å komme med forslag på kandidater til de kommunale prisene: 30. oktober 2010 til Kulturtjenesten, Hemnes kommune, 8646 Korgen.

Her er kriteriene for prisene:

BYGGESKIKKPRIS I HEMNES.

Kommunestyret i Hemnes har fattet vedtak om å opprette en byggeskikkpris i Hemnes. Her følger vedtaket og vedtektene for prisen. Vi håper at det kommer inn mange gode forslag slik at prisen kan deles ut for første gang i høst.
A.
Kommunestyret vedtar å opprette en byggeskikkpris i Hemnes med første utdelingsår i 2008. Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.
B.
Kommunestyret vedtar følgende vedtekter for Hemnes kommunes byggeskikkpris:

§ 1
Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.
§2
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes.
§3
Prisen gis til prosjekter som ved sin utforming og innpassing i sted og miljø bidrar til å heve den allmenne byggeskikk. Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges. Prisen kan tildeles bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske særpreg, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hemnes kommune.

§4
Prisen gis huseiere/byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider, eller ved utvikling av uteanlegg, har gjennomført dette på en måte som danner forbilde, enten enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen og uteanlegget bør avspeile respekt for verdier i landskap og miljø, stedlig byggestil og håndverkstradisjoner. For å kunne gi en mest mulig riktig vurdering av brukervennlighet, kvalitet og økonomi, skal prosjektet ha vært i bruk minimum ett år før det fremmes for bedømmelse.
§6
Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring som er realisert i løpet av de siste fem år.
§7
Fredede bygninger og bygninger som er restaurert i samsvar med offentlige pålegg ut fra antikvariske kriterier bør kun unntaksvis komme i betraktning.
§8
Prisen kan ikke søkes. Forslagsretten er åpen og alle kan fremme forslag om kandidater til Hemnes kommunes byggeskikkpris. Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget med beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet, samt foto og eventuelt tegninger, navn på bygning/anlegg, adresse, navn på bruker og opplysninger om når bygget var ferdig/ble tatt i bruk. Begrunnede forslag til byggeskikkprisen kan fritt fremmes til sekretariatet innen en offentlig kunngjort tidsfrist, senest innen 1. september i prisutdelingsåret. Kandidatene skal være kandidater som på forhånd er spurt, har sagt seg villig til å delta, og er innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres.

Juryen kan innhente begrunnede forslag.
§9
Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Dersom juryen ikke finner fram til prosjekter de mener fortjener prisen, skal den ikke deles ut. Det kan gis hedrende omtale av den/de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris. Der juryen finner grunn til det kan eventuelt også planleggere og håndverkere fra byggearbeidene gis en påskjønnelse i form av diplom.
I forbindelse med prisen skal juryen utarbeide en oversikt over aktuelle prosjekter, samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også prosjektenes arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales. Saksbehandlinga i juryen er ikke offentlig
Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.
§10
Juryen består av: 2 repr. fra OKU hvorav den ene er juryens leder, 1 repr. fra PLU, samt administrative repr. fra PLU, Bygg- og eiendom samt kulturtjenesten, som også er sekretariat for prisen. Ved forfall eller inhabilitet hos jurymedlemmer skal vararepresentant møte. Politisk valgte medlemmer oppnevnes for en valgperiode.

§11
Kulturtjenesten er ansvarlig for utforming av plakett, diplom og tildelingsarrangement.
Prisen består av et diplom og en plakett med innskrift som skal monteres på eller i anlegget, samt et pengebeløp/kunstverk hvis størrelse bestemmes i budsjettbehandlingen.
§12
Prisen skal deles ut hvert andre år, med første utdeling høsten 2008.
§13

Prisen deles ut av ordfører, fortrinnsvis ved et eget prisutdelings-arrangement.


KULTURPRISEN I HEMNES.

1. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar at Hemnes kommunes kulturpris deles ut hvert annet år - med første utdeling høsten 2008.
2. Kulturprisen deles ut på et eget kultur-/prisutdelingsarrangement.
3. Følgende retningslinjer for Hemnes kommune kulturpris gjelder:
1.
Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.
2.
Prisen skal bestå av et pengebeløp, hvis størrelse bestemmes i budsjettet. Den skal ledsages av et kunstverk/plakett som et tegn på og et varig minne om at vedkommende er tildelt prisen.
3.
Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.
4.
Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle èn person, men hvis OKU skulle finner det riktig, kan prisen likevel deles mellom to eller flere personer. Skulle man et år ikke ha noen verdig kandidat til prisen, vil utdeling ikke finne sted.
5.
OKU vedtar tildeling av prisen etter innstilling fra et kulturprisutvalg som vurderer foreslåtte kandidater.
6.
Kulturprisutvalget skal bestå av tre personer valgt av OKU.
7.
Prisen gjøres offentlig kjent første gang på et prisutdelingsarrangement, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.
8.
OKU’s avgjørelse om utdeling av prisen skal tas innen 1. november hvert annet år, og prisen skal utdeles innen årets utgang.

Følgende har tidligere mottatt Hemnes kommunes kulturpris:

1981: Olav Sørgård1982: Erling Fiskum/Roar Bang. 1983: Arne Håpnes. 1984: Arnulv Ervik.
1985: Ingen utdeling. 1986: Ø.Skjæran/T.Landfastøyen. 1987: Berit Fagerbakk. 1988: Oddbjørn Doseth. 1989: Ingeborg og Reidar Bleikvassli 1990: Karl Evjen/Ole Tverå. 1991: Tore M. Furuhatt. 1992: Jan Gaute Buvik. 1993: Anne Marie Brendmo. 1994: Hendy Svenning. 1995: Snorre Ranheim. 1996: Bjørn Fjeldavli. 1997: Petter Rønning sr. 1998: Halldor Vassdal. 1999: Karen Valla Hermansen. 2000: Arthur Knutsen. 2001: Bjørnar Hjerpbakk. 2002: Elsa Hoel. 2003: Harald Brygfjeld / Tor Roghell. 2004: Trond Rydsaa. 2005: Arna Ottermo. 2006: Eli Thommesen. 2007: Eilif Lillemo. 2008: Odd Bleikvassli.

UNGDOMSRÅDETS ILDSJELPRIS.

Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut ILDSJELPRISEN. Prisen har følgende retningslinjer:
Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis
frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen
til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge.
Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.
Prisen vil deles ut på et prisutdelingsarrangement høsten 2008.
Skriftlig begrunnet forslag på kandidater sendes Hemnes Ungdomsråd

Kulturtjenesten ber alle som har kandidater til noen av disse prisene om å sende inn forslag snarest mulig slik at vi kan få en minneverdig prisutdelingskveld en gang utpå høsten.

Enhetsleder for kultur
Ketil Tverrå
ketil.tverraa@hemnes.kommune.no
tlf. 75197064
mob. 90850314

Ved toref, kl 07:12